Üyelik Girişi
Site Haritası

TARİHÇE

KÖY ENSTİTÜLERİ VE ÇAĞDAŞ EĞİTİM VAKFI’nın KURULUŞU

 

Hazırlıkları 1935'te başlayıp özgün biçimiyle 1940-46 yılları arasında uygulanan Köy Enstitüleri; bilimin aydınlığında köy emekçisinin kurtuluş destanıdır. Köy Enstitülerinin 1946-54 arasında yozlaştırılıp kapatılmasıyla yarım kalmış olan bu uygulama, enstitüleriyle ilişkililer ve mezunlarınca altmış yıldır yazılarak, anlatılarak yurtta ve dünyada tanıtıldı.

Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı ülkemizin insanlık tarihine en önemli katkılarından biri olan bu uygulamanın bilgi ve belgelerini derlemek, tanıtmak; bugünün ve geleceğin eğitim politikalarına ışık tutmak amacıyla 19 Aralık 1994 tarihinde kuruldu.

Vakfımız, derlediği bilgi ve belgelerle, yayımladığı belgesel nitelikteki yirmi bir kitapla ve yüzlerce tanıtma toplantısıyla Köy Enstitüsü ruhunu yaşatmaya çalıştı. Bu tür çalışmalarını gelecek yıllarda da artan bir tempo ile sürdürecektir.

Kuruluşta, öğretmenimiz Ferit Oğuz Bayır'ın özel bir yeri olduğunu belirtmek isteriz. Bu büyüğümüzün rehberliği, maddi ve manevi katkıları olmasaydı kuruluşumuz gecikebilirdi. Onu saygıyla anıyoruz.

Kuruluşla ilgili bu açıklama vakfımızın kuruluşunu belgeleme yanında, kuruluşa emeği geçen, kimilerini kaybettiğimiz, kimileri hayli kıdem almış olan ve kimileri Köy Enstitülerinin kuruluşunu, yıkılışını da görmemiş ama aynı inançla çalışmakta olan genç arkadaşlarımıza saygı ve sevgi borcumuzun da bir ifadesidir.

Vakıf Yönetim Kurulu


1- Karar Verme Süreci

1946 seçimlerinden sonra kurulan hükümetin de eğitim yolu ile köyün canlandırılması temel ilkesine sahip çıkacağı sanılıyordu. Tonguç görevden ayrılırken Enstitü müdürlerine yazdığı mektupta bu düşüncesini açıklar: "Kanun ve prensiplerde hiçbir değişiklik yoktur, işbaşına gelen ve orada kalan arkadaşlara güvenerek görevinizi şimdiye kadar olduğu gibi yapmanızı bu alan da son dileğim olarak….." Ama çok geçmeden temel ilkelerden sapılacağı belli olur, köklü, esası değiştirecek uygulamalar başlar. Bu anlaşılınca fikri canlı tutmanın çarelerinin düşünülmesi dönemi başlar. Kooperatif kurmak, yayın yapmak, dernek, vakıf kurmak gibi etkinlikler.

Daha 1946 yılının Ekim ayında "Köy eğitimi sorununu günün demagojik yaygarasına boğdurmamanın yayın yoluyla önlenebileceği" gündeme gelir ve bir yayın kooperatifi girişimi başlar. "Ama bir süre sonra baskılar, kuşkular ve çekilmeler başlayınca girişim durdu" der Hürrem Arman, zamanın Beşikdüzü ve Hasanoğlan müdürü anılarında. 1950'li yıllarda ve sonrasında köy öğretmen dernekleri kurulur, Köy Enstitüsü mezunları bu kurumlarda etkin rol üstlenirler. Dergiler, kitaplar çıkmaya başlar. 1965'te İstanbul'da '17 Nisan Derneği' kurulur.

Vakıf kurma düşüncesi de 1946'dan hemen sonra gündeme gelir. Hürrem Arman 1947-49 yıllarına ait anılarını anlatırken; "... Arşiv hazırlıkları ve bir vakfa bağlı olarak yürütülmesi kararlaştırılan Tonguç armağanı" diye yazar. Simavlı, Savaştepe Köy Enstitüsü çıkışlı İsmail Boral 23 Şubat 2003 günlü mektubunda F. Oğuz Bayır'ın kendisine "Bir vakıf kurulmasından" söz ettiğini yazar.

1993 yılı vakıf kurma düşüncesinin yürürlüğe konma aşaması yılı olur. Talip Apaydın, Mehmet Başaran, Engin Tonguç ilk adımı atarlar. Hazırladıkları tasarı Ankara'ya getirilir. Ankara'da 11 kişilik bir hazırlık ekibi kurulur. Ekip tasarıyı geliştirir, vakfın adını saptar, tanıtıcı bir kitapçık bastırılması kararı alınır. Ayrıca bir mektup hazırlanarak dağıtılırsa geniş kitlenin ortaklığının sağlanabileceği düşünülür. Mektup Cumhuriyet Gazetesi köşe yazarı Mustafa Ekmekçi'ye de verilir. Köy Enstitüsü düşüncesine hep sıcak bakan ve köşesinde Köy Enstitüsü haberlerine sık sık yer veren Ekmekçi 17 Nisan 1994 günlü yazısında mektubu yayımlar, iletişim adresini de bildirir. Çok kişi bu yazı ile haberdar olur vakıf kuruluşundan. İletişim adresine gelen mektuplar girişimin yurt çapında olumlu karşılandığını gösterir, bildirilen banka hesaplarına para göndermeler başlar.

Mektupta her para gönderenin kurucu üye olacağı yazılıdır. Bunun pratik olmayacağı, uygulamada güçlükler yaratacağı düşünülerek hazırlık ekibince kurucu olmaya sınırlama getirilir, bir ilke kararı alınır. Ancak beş milyon ve daha fazla katkıda bulunanlar kurucu olabilecektir. Soranlara böyle yanıt verilir.

Gönderilen mektup şudur:

17 NİSAN 1994

………………………………..

Eğitim tarihindeki yeri ve önemi bilinen Köy Enstitüleri Sistemi’nin gelecek kuşaklara aktarılabilmesi için bir vakıf kurma aşamasındayız.

Vakıf senedinde belirtildiği üzere; Köy Enstitülerinden kalan belgelerin toplanması, bu konuda eğitsel ve kültürel çalışmaların yapılması birincil amacımızdır. Köy Enstitülülerin, Köy Enstitüsü dostlarının, çağdaş anlayışa sahip olanların bu girişimi destekleyeceğini biliyoruz. Böyle bir girişim, yılların özlemiydi. Güven kaynağımız sizlersiniz.

Biz aşağıda adları yazılı arkadaşlarca başlatılan KÖY ENSTİTÜLERİ VE ÇAĞDAŞ EĞİTİM VAKFİ çalışmaları sürüyor. Kuruluş aşamasında, katkıda bulunacak arkadaşlarımızı Ankara'ya çağıracağız; bu arkadaşlar, vakfın kurucu üyeleri olacaktır. İsteriz ki, hiçbir arkadaşımız bu imecenin dışında kalmasın. Sizden, bu imeceye katılabilecek arkadaşlarımızın ad ve adreslerini bize bildirmenizi beklemekteyiz.

Vakfın kuruluşunun ilk imecileri arasından Talip Apaydın, Mahmut Makal, Prof. Dr. Yakup Kepenek adına, vakıf kuruluşunu gerçekleştirmek amacıyla;

* T.C. Ziraat Bankası Ankara - Yenişehir Şubesinde 26810 numaralı,

* Pamukbank Ankara Merkez Şubesinde 092 16 330 numaralı hesaplar açılmıştır.

Kuruluşa katkınız için bu hesaplardan birine uygun göreceğiniz miktarda para göndermenizi bekliyoruz.

Haberleşme adresimiz aşağıdadır.

Katkılarınızı bekler, sevgiler, saygılar sunarız.

 

 

           Dr. Engin Tonguç                Mehmet Başaran          Talip Apaydın               Mahmut Makal

                     (İmza)                                 (İmza)                        (İmza)                           (İmza)

                          Dursun Kut               Prof. Dr. Yakup Kepenek                  Niyazi Ünsal

                              (İmza)                                  (İmza)                                     (İmza)

                 Ali Dündar                            Ali Yılmaz                      Ali Arı                      Osman Bolulu

                    (İmza)                                  (İmza)                        (İmza)                           (İmza)

 

 

HABERLEŞME ADRESİMİZ

Ali Dündar

Kumrulu Sk. No: 29/5 06120

Kalaba - ANKARA

Tel: 0.312. 314 49 13

 

2- Yasal İşlemler

Bir vakfın kurulabilmesi için en az iki koşulun yerine getirilmesi gerekir:

a) Vakıf senedinde gösterilen amacın gerçekleştirilebilmesi için yeterli sermayenin hazır olması,

b) İlgili mahkemenin onaylayabileceği, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün teknik bakımdan karşı çıkmayacağı bir vakıf senedinin hazırlanması.

a) Sermaye Bulma Çalışmaları:

Girişimci arkadaşların 17 Nisan 1994 günlü mektubunda Köy Enstitülülerin, Köy Enstitüsü dostlarının, çağdaş anlayışa sahip olanların katkıda bulunmaları da isteniyordu. Temmuz ayı başına kadar oldukça çok sayıda kişi bildirilen bankalara para yatırmıştı ama tutarı henüz vakıf kurulması için yeterli değildi. O günlerde Sayın Ferit Oğuz Bayır'ın 7 Temmuz 1994 günlü mektubu geldi. Sayın Bayır 300 milyon lira daha bağışta bulunmak istiyordu.

Teslimde özel olarak bulunması istenen Engin Tonguç ile Vakıf girişimcilerince görevlendirilen Mustafa Aydoğan 18 Temmuzda Foça'da bulunarak parayı teslim aldılar. Anlaşılan gene özellikle çağrılmış olan Talip Apaydın, Mehmet Başaran, Fakir Baykurt teslim tutanağını tanık olarak imzaladılar.

 

Alındı Belgesi

Sayın Ferit Oğuz Bayır ve eşi Sayın Hüsnüye Oğuz Bayır tarafından, kurulmakta olan Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı'nın kurulmasını gerçekleştirmek üzere daha önce verilmiş olan elli milyon TL'na ek olarak verilen üçyüzmilyon lira tarafımızdan alınmış ve kendi adlarına Ziraat Bankası Ankara Yenişehir Şubesi'ndeki 26810 numaralı hesaba yatırılmıştır.

18.7.1994

Teslim alan                                           Teslim alan

Mustafa Aydoğan                               Engin Tonguç

 

Tanık                               Tanık                         Tanık

Mehmet Başaran       Talip Apaydın            Fakir Baykurt

 

Bu para ile vakıf kurulmasına yetecek miktar sağlanmış oluyordu. Bu nedenle öbür koşul olan vakıf senedinin hızla hazırlanması, resmi işlemlerin başlatılması çabuklaştırılabilirdi.

b) Vakıf Senedi Üzerinde Çalışmalar:

Haziran ayında tanıtıcı kitapçık basıma hazır hale gelmişti. Kitapçığa vakıf senedinin de girmesi düşüncesi nedeniyle basımı bekletilmektedir. Senet'e son şeklini vermek üzere yapılan toplantıya hazırlık ekibi dışından da katılım vardır. Bazı noktalara dikkat çekilir. Bunun üzerine üç kişilik bir alt komisyonda üzerinde yeniden çalışılması kararı alındı. Ali Dündar, Niyazi Ünsal, Mustafa Aydoğan komisyona seçildiler. Komisyon ertesi gün toplanmalıydı. Acele ediliş nedeni yukarda yazıldığı gibi basıma hazır bekleyen "Niçin Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı" kitapçığına vakıf senedinin konması düşüncesidir. Komisyon üyeleri toplantı gün ve saatine kadar eldeki taslak üzerinde çalışacaklardır.

Komisyon şu kararları aldı:

1- Metin üzerinde bir süre daha çalışılmalıdır.

2- Kitapçıkta senedin tümünün yayımlanması gerekmez.

3- Sadece amaç maddesi taslak olarak kitapçığa girebilir. Bu ilerde değişmez anlamına gelmez.

Alt komisyonun önerileri uygun görüldü, uygulamaya geçildi. Senet metni üzerinde ayrıntılı hazırlık çalışması yapmak üzere Mustafa Aydoğan görevlendirildi.

Şu kaynaklar bulundu, onlardan yararlanılmaya çalışıldı:

1 - Vakıflar hakkındaki 903 sayılı yasa.

2 - Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce hazırlanmış olan tüzük.

3 - Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce çıkarılan genelgeler.

4 - Maliye Bakanlığı'nın eğitim vakıfları ile ilgili yönergesi.

5 - Vakıflar Genel Müdürlüğü Personeli Sosyal Yardımlaşma ve Emeklilik Vakfı'nca yayımlanan örnek tüzük.

6 - Ahlat Eğitim ve Araştırma Vakfı senedi.

7 - Ahlat Kültür Vakfı Senedi.

8 - Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Senedi.

İnceleme sonuçlarına göre eldeki metinde gerekli değişiklikler yapıldı ve bu yeni metin 15 Ağustos 1994 tarihinde bilgileri alınmak üzere ilgililere şu mektupla gönderildi.

15.8.1994

Sayın ……………..

Kurulmasına çalışılan Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı senet taslağı incelenmek üzere ekte sunulmuştur.

1- Vakfın tescili şu aşamalardan geçecektir:

a) Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce gayri resmi incelenmesi (mahkeme süresini kısaltmak için gerekli)

b) Noter tasdiki.

c) Mahkemeye verilmesi.

d) Mahkemenin, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün de görüşünü alarak tescile karar vermesi.

e) Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce gerekirse temyiz edilmesi.

f) Vakfın kuruluşunun tamamlanması.

2 - Bu sürenin ne kadar uzayacağı belli olmadığından hiç olmazsa yılbaşına kadar bitirilebilmesi umuduyla aşağıdaki takvime göre hareket edilmesi uygun görülmektedir.

a) Senet taslağında istenen değişikliklerin bildirilmesi, not ettirilmesi. (15 Eylül'e kadar.)

b) Kurucu olmak isteyenlerin 15 Eylül'e kadar en az beş milyon olan hisselerini yatırmaları.

c) 15 Eylül tarihine kadar gerekli beş milyon lirayı yatırmış olanlara BİR EKİM'de Ankara'da toplanmak üzere çağrı yapılması.

d) 1 ve 2 Ekim 'de Ankara 'da toplanıp senede son şeklinin verilmesi; kurucuların, geçici yönetim kurulunun tesbit edilmesi.

e) Eksiği tamamlanmış Vakıf senedinin ilk incelenmesinin yapılabilmesi için Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne verilmesi. (3 Ekim)

Takvime göre hareket edilmesi ricasıyla ve saygılarla.

Not: Toplu para 3 ay vadeli olarak Ekim sonunda çekilebilecek şekilde yatırılmıştır.

Bazı öneriler geldi. Bunlar da dikkate alınarak senede son şekli verildi. Bu metin 20 Eylül 1994 günlü aşağıdaki mektuba ek olarak kurucu olma özelliği taşıyanlara gönderildi. Kendilerinin ilk toplantıya katılmaları da istendi.

20/9/1994 Ankara


Sayın …………………

Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı’nın resmi olmayan ilk toplantısı Ankara'da yapılacaktır. Girişimci arkadaşlarca hazırlanan vakıf senedi taslağı ekte sunulmuştur. Gündem aşağıdadır.

Toplantıda hazır bulunmanız dileği ve saygılarımızla.

Ali Yılmaz

 

Eki: 1 senet taslağı

Gündem:

1-  Senet'e kesin şeklinin verilmesi.

2 - Geçici yönetim kurulunun seçimi.

3 - Geçici 2. madde gereğince iş takipçisinin seçimi.

Toplantı yeri ve zamanı:

Toplantı zamanı: 1/Ekim/994 Cumartesi günü saat 14.00 (2 Ekim'e sarkabilir.)

Toplantı yeri: Sokullu Mehmet Paşa Cad. No. 103/2

(Eğit-Der Ahmet Arif Parkı karşısı)

Not: Kızılay-Güven Parkı'ndan Sokullu dolmuşlarıyla gidilebilir.

1 Ekim 1994 günü toplantıya 9'u Ankara'dan, I 1 'i Ankara dışından olmak üzere 20 kişi katıldı. Bu toplantıda;

1- Vakıf senedi metni kabul edildi.

2- İlk mektupta imzası bulunan 11 girişimcinin, 1 Ekim toplantısına katılanların ve beş milyon lira yatıranların kurucu üye olmaları uygun görüldü.

3- Geçici yönetim kurulu üyelerinin seçimi yapıldı.

Toplantıya katılanların ve geçici yönetim kuruluna seçilenlerin adları şunlar:

Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı'nın Toplantısına Katılanlar (1/Ekim/994)

1 - Ali Yılmaz (Ankara)                  11- A. Kasım İlhan (İstanbul)

2 - Mustafa Aydoğan (Ankara)     12- Sabri Kurt (İzmir)

3 - Niyazi Ünsal (Ankara)             13- M. Ali Vural (İzmir)

4 - Mahmut Makal (Ankara)         14- Galip Candoğan (Konya)

5 - Dursun Kut (Ankara)               15- Nadir Gezer (Bursa)

6 - Yakup Kepenek (Ankara)         16- Naci Tataroğlu (Mersin)

7 - Ali Dündar (Ankara)                17- Veli Görmez (Antalya)

8 - M. Öztekin Yiğit (Ankara)        18- Mustafa Şanlı (Antalya)

9 - M. Ali Bilir (Ankara)                19- Mustafa Gökkaya (Adapazarı)

10 - Bekir Semerci (İstanbul)         20- Salih Taştan (Ankara)


Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı'nın 1 Ekim 1994 günlü Toplantısında

GEÇİCİ YÖNETİM KURULU'na seçilenler

1 - Niyazi Ünsal          5- Yakup Kepenek

2 - Mustafa Aydoğan  6- Mahmut Makal

3 - Ali Yılmaz               7- M. Öztekin Yiğit

5 - Ali Dündar

 

 

8 Ekim 1994 tarihinde kurucu olacaklara şu mektup gönderildi:

8 Ekim 1994 Ankara

Sayın …………………

1 Ekim 1994 günlü toplantıda "Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı" kurucu üye olmanız önerilmiş, vakıf senedine son şekli verilmiş ve geçici yönetim kurulu seçimi yapılmıştır. Senet 24 Ekim 1994 günü başlayan hafta içinde notere tasdik ettirilecek ve tescil için mahkemeye başvurulacaktır. Noter tasdiki sırasında kurucuların noterde hazır bulunması ya da hazır bulunabilecek birisi için verilmiş vekâletnamenin notere gösterilmesi gerekmektedir. Önerilen vakıf kuruculuğunu kabul ettiğiniz takdirde vekâletnamenin veya 24 Ekimi takip eden hafta içinde ve imza sırasında Ankara'da hazır bulunacağınızı bildiren mektubun 20 Ekim 1994 Perşembe günü akşamına kadar elimize geçmesi senet'e kurucuların tam listesinin yazılabilmesi için gereklidir. 20 Ekim tarihine kadar vekâletname veya mektup aşağıda yazılı adrese gelmezse adınız kurucular listesinde çıkamıyacaktır. Gereğini saygılarımızla rica ederiz.

Geçici Yönetim Kurulu Adına

Başkan

(Niyazi Ünsal)


Ek: 1 Vekâletname örneği

Notlar:

1 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

2 - Şimdiden noter için kesin gün ve saat verilememektedir.

3 - İsteyen uygun değişik kişiyi de vekil tayin edebilir.

4 - İmza için notere gelecek olanlar nüfus hüviyet cüzdanlarını yanlarında bulundurmalıdırlar.

Not: Vekâletname veya mektubun gönderileceği adres:

Ali Dündar

Kumrulu Sokak 29/5

06120 Kalaba ANKARA

(Tel. : 314 49 13)

Notere başvuru tarihi biraz gecikti. Ankara 25. notere başvuru 29 Kasım 1994 günü yapılabildi. O gün hazır bulunan 18 ve yetki belgesi gönderen 29 kişi adına vekiller kurucu üye olarak Vakıf Senedi'ni imzaladı. Böylece 47 üye kurucu oluyordu. Türlü nedenlerle hazır bulunamayacağı belli olan, vekalet işi aksayacağı anlaşılan 8 kişinin de senet'in Resmî Gazete'de yayımlanmasıyla kurucu olacakları ek madde ile sağlandı.


Kurucu ilk 47 kişinin adlan şunlar:

İLK KURUCULAR

1 - Musa ALTIPARMAK                       25- Mevlüt KAPLAN

2 - Hacı ANGI                                      26- Seyfı KORYÜREK

3 - Talip APAYDİN                               27- Sabri KURT

4 - Hasan ARABACI                             28- Dursun KUT

5 - Turgut AYDINER                            29- Mahmut MAKAL

6 - Mustafa A YDOĞAN                       30- Osman Nuri ÖZGÜVEN

7 - Mehmet BAŞARAN                          31- Abdullah ÖZKUCUR

8 - Ferit Oğuz BAYIR                            32- Bekir SEMERCİ

9 - Hüsnüye Oğuz BAYIR                      33- Mustafa ŞANLI

10 - Hasan BİLECİKLİ                          34- Mehmet Ali ŞENGÜL

11 - Osman BOLULU                            35- Doğan TAŞDELEN

12 - Galip CANDOĞAN                       36- Salih TAŞTAN

13 - Süleyman ÇALIŞKAN                   37- Naci TATAROĞLU

14 - Mustafa Rahmi Baki DİRİCAN     38- Pakize TÜRKOĞLU

15 - Ali DÜNDAR                                 39- Niyazi ÜNSAL

16 - Nazif EVREN                                40- Mehmet Ali VURAL

17 - Nadir GEZER                                41- Eyyüp YAŞAR

18 - Mustafa GÖKÇEK                        42- Mehmet YAZICI

19 - Mustafa GÖKKAYA                      43- Osman YILDIZ

20 - Veli GÖRMEZ                               44- Ali YILMAZ

21 - Müge GÜLSES                              45- Hasan Tahsin YILMAZ

22 - Ali İhsan GÜVENÇ                       46- Mehmet YİĞİT

23 - Ali Kasım İLHAN                          47- Tahsin YÜCEL

24 - M. Rauf İNAN

Vakıf Senedi'nin kesinleşmesiyle kurucu olacakların adları:

1 - Ali ARI                                             5- Yakup KEPENEK

2 - Fakir BAYKURT                             6- R. Ali ÖZERDEM

3 - Mehmet Ali BİLİR                            7- İsa ÖZTÜRK

4 - Adnan BİNYAZAR                           8- Engin TONGUÇ

9 Aralık 1994'de mahkemeye başvuruldu. Mahkeme safhasını kurucumuz Salih Taştan üstlendi. T.C. 14. Asliye Hukuk Hakimliği 19 Aralık 1994 günlü kararıyla Vakfın kuruluşunu onayladı.


 

T.C.

ANKARA

14. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİ

SAYI Esas No  :    1994/1046

Karar No        :    1994/975

Hakim             :    Şükrü SARAÇ - 21815

Katip               :    Halide CANATAR

Davacı            :    Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı kurucu üyeleri adına Salih Taştan: GMK Bulvarı 38/5 Demirtepe / ANKARA

Davalı             :    Hasımsız

Dava               :    Vakıf Tescili

Dava Tarihi    :    8.12.1994

Karar Tarihi   :    19.12.1994

Taraflar arasında Vakıf Tescili davasının mahkememizde yapılan açık yargılaması sonunda;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı dava dilekçesinde özetle; amacı Köy Enstitüleri Sistemi’ni incelemek, belgelemek ve Türkiye'de uygulanmakta olan eğitim sisteminin gelişmesine katkıda bulunmak olan "Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı" adı ile bir vakıf kurduklarını, yasa gereğince bu vakfın tescili gerektiğini belirterek sözü edilen vakıf senedinin tescilini talep ve dava etmiştir.

Dava, Vakıf tescili talebinden ibaret olup niteliği itibariyle hasımsız açılmıştır.

Davacı tarafça, Ankara 25. Noterliğince düzenlenmiş 29.11.1994 tarih 65111 yevmiye no'lu Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı resmi senedi ibraz edilmiş. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 15.12.1994 tarihli cevap yazısından adı geçen vakfın tescilinde M.K. ve ilgili tüzük hükümlerine göre sakınca bulunmadığı anlaşılmış ve böylece tescil koşulları oluştuğundan davanın kabulüne karar verilmesi gerekmiştir.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1 - Ankara 25. Noterliğinden tasdikli 29.11.1994 tarih ve 65111 yevmiye numaralı Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı'nın kuruluşunun onanmasına. Vakfın M.K.’nun 74. maddesi gereğince Vakıf siciline tesciline,

Kararın kesinleşmesinden sonra bir örneğinin Vakıf sicil defterine işlenmesine,

2- Karar harcı peşin alındığından ayrıca harç alınmasına gerek olmadığına, yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına dair yasa yolları açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup anlatıldı.

19.12.1994

Hâkim-21815

Katip                                                                     (İmza)

(İmza)                                                                   (Mühür)

 

3- Basın Toplantısı:

Bir yandan senet hazırlama çalışmaları sürerken öte yandan kamuoyunu bilgilendirme çalışması sürdürüldü. Bu amaçla 23 Haziran 1994'te basın toplantısı yapıldı. Bu toplantıda girişimcilerce hazırlanan metin Niyazi Ünsal tarafından okundu. Toplantının amacının Vakıf kurma girişiminin kamuoyuna duyurmak olduğu, girişimin nostaljik bir girişim olmadığı, Köy Enstitüleri hangi gerekçelerle açıldıysa bugün benzer gerekçelerle Vakıf kurulmakta olduğu, bütün belirtilerin eğitimin çıkmazda olduğunu gösterdiği, özellikle irticai faaliyetlerin arttığı, devletin önemli kademelerine din öğrenimi görmüş kişilerin getirildiği, böyle bir gidişle herkesin savaşması gerektiği belirtildi. Metnin okunmasından sonra katılımcıların bazıları fikirlerini belirten konuşmalar yaptılar, başarı dilediler.

 

 

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam31
Toplam Ziyaret288949
Saat